Lov for Heimevernssamfunnet

Kapittel I - Foreningen

§1 Navn Foreningens navn er «Heimevernssamfunnet».

§2 Formål og verdier Heimevernssamfunnet er en partipolitisk uavhengig forening som bygger på verdiene respekt, ansvar og mot. Heimevernssamfunnet skal opptre saklig, engasjert og aktivt. Heimevernssamfunnets formål er å arbeide for utvikling av Heimevernets forsvarsevne og - vilje, bidra til utvikling av soldatenes lederskap og knytte bånd mellom Heimevernet og sivilsamfunnet. Heimevernssamfunnet skal arbeide for mangfold, samhold og kameratskap gjennom diskusjoner, foredrag og selskapelig samvær.

§3 Lokalisering Heimevernssamfunnet er en landsorganisasjon. Lokale foreninger kan etablerers i hele landet. Kapittel II - Medlemmer §4Medlemmer Heimevernssamfunnet har følgende medlemskategorier:

a. Lokale foreninger som slutter seg til formålsparagrafen i denne lov, Heimevernssamfunnets arbeidsprogram, samt føringer fra Landsstyret og Landsmøtet.

b. Alminnelige medlemmer. Alle aktive HV-soldater, tidligere HV-soldater og personer med engasjement og hjerte for Heimevernet kan opptas som medlem i Heimevernssamfunnet.

c. Æresmedlem. En person som har gjort seg særlig fortjent kan utnevnes til æresmedlem av Heimevernssamfunnet med samme rettigheter som alminnelige medlemmer. Opptak av æresmedlem behandles i hemmelig sak i Landsstyret som for anledningen skal forsterkes av anerkjennelseskomiteen, opptak krever 2/3 flertall.

d. Bedriftsmedlem. Alle medlemmer plikter å forholde seg til Heimevernssamfunnets lover og vedtak som er fattet av Landsmøtet.

§5Kontingent Medlemskontingenter fastsettes årlig av Landsmøtet. Heimevernssamfunnet fører sentralt register over alle medlemmer og innkrever kontingent for alle betalende medlemmer. Lokalforeningene får tilført andel av medlemskontingenten basert på antall betalende medlemmer 31. desember foregående år. Andelen fastsettes av Landsmøtet.

Kapittel III - Organer

§6 Heimevernssamfunnets organer Heimevernssamfunnet består av følgende organer: Landsmøtet Landsstyre Lokalavdelinger Ledermøtet (Sekretariat) Valgkomité Kontrollkomite Anerkjennelseskomite Fagfora og arbeidsgrupper Kapittel IV - Landsmøtet

§7 Landsmøtet Landsmøtet er Heimevernssamfunnets øverste myndighet og møtes årlig. Landsmøtet søkes avholdt i løpet av første kvartal. Landsstyret skal innkalle til Landsmøtet med minimum en (1) måneds varsel og kunngjøre tid og sted for foreningens medlemmer. Landsmøtet bør gjennomføres digitalt eller tilrettelegge for digital deltagelse.

§8 Stemmerett Følgende deltar i Landsmøtet med stemmerett:

1. Medlemmer av Landsstyret, disse har ikke egen stemmerett som medlem.

2. Representanter for de lokale foreningene, valgt etter følgende fordelingsnøkkel: Foreninger med inntil 10 medlemmer: 1 representant Foreninger med inntil 20 medlemmer: 2 representanter Foreninger med inntil 50 medlemmer: 3 representanter Foreninger med inntil 100 medlemmer: 4 representanter Foreninger med over 200 medlemmer: 5 representanter Inntil totalt antall medlemmer overstiger 200 har representant for lokal forening en egen stemme og en stemme som representant for lokal forening. 3. Medlemmer som er registrert direkte i landsorganisasjonen eller lokal forening har stemmerett. Dersom antallet medlemmer totalt overstiger 200, tildeles representasjon for medlemmer som er registrert direkte i landsorganisasjonen etter følgende fordelingsnøkkel inntil 300 medlemmer: 1 representant inntil 500 medlemmer: 3 representanter inntil 700 medlemmer: 4 representanter Over 700 medlemmer: 5 representanter.

Foreninger som ikke har levert årsregnskap og årsberetning for to av de tre siste årene forut for Landsmøtet, har ikke anledning til å velge representanter. Representasjon beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer i Heimevernssamfunnet pr. 31. desember året før Landsmøtet holdes. Dersom en lokal forening ikke er representert eller ikke møter med full representasjon, kan stemmefullmakt gis en annen stemmeberettiget representant, dog slik at ingen stemmeberettiget har mer enn to stemmer. Landsstyret har ikke stemmerett ved godkjennelse av beretning og regnskap som det selv har vedtatt.

§9 Tale- og forslagsrett Følgende kan møte på landsmøtet med tale- og forslagsrett: • Æresmedlemmer • Kontrollkomiteen • Valgkomiteen • Revisorene

§10 Talerett Øvrige som er innkalte til Landsmøtet.

§11 Saker til behandling Landsmøtet konstitueres i henhold til vedtatt forretningsorden. Dirigent og 2 (to) referenter velges. Det skal behandle: • Kontrollkomiteens rapport for perioden. • Beretninger fra Landsstyret og lokalforeninger for perioden. • Regnskaper for perioden. • Innkomne saker og forslag. • Kontingentfastsettelse. • Medlemskontingentandel til lokalforeninger • Ramme for virksomheten for kommende periode • Arbeidsprogram • Budsjett. • Valg. Saker som ønskes fremmet for Landsmøtet, må være innkommet til Landsstyret senest seks (6) uker etter at innkallingen er sendt ut. Dersom Landsmøtet med 2/3 flertall bestemmer det, kan saker som er kommet inn senere, bli behandlet. Dette gjelder ikke lovendringsforslag. Saksliste sendes ut senest fire (4) uker før Landsmøtet.

§12 Valg Landsstyrets leder og nestleder velges ved særskilte valg. 5-9 medlemmer og 3-5 varamedlemmer til Landsstyret. Kontrollkomité med tre medlemmer og eventuelt to varamedlemmer. Tre medlemmer og to varamedlemmer til Anerkjennelseskomitéen. To revisorer. Valgkomité på tre medlemmer med eventuelt to varamedlemmer. Minimum 2/3 skal velges blant aktive HV-soldater i områdestrukturen. Tillitsvalgte bør ikke sitte i foreningens organer i mer enn ni (9) på hverandre følgende perioder. Valgperioden er normalt to år. Oppgave over innkomne forslag på tillitsvalgte og valgkomitéens innstilling sendes ut til medlemmene to (2) uker før Landsmøtet.

Kapittel V - Ekstraordinært Landsmøte

§13 Ekstraordinært Landsmøte Ekstraordinært Landsmøte innkalles på initiativ fra Landsstyret, eller når minst 1/3 av de lokale foreningene forlanger det.

Kapittel VI - Landsstyret

§14 Landsstyrets sammensetning Leder og nestleder sammen tegner Heimevernssamfunnet. Landsstyret bør representere HV geografisk i størst mulig grad. Styret skal tilstrebe kjønnsbalanse med minimum 40/60 fordeling. Minimum leder eller nestleder skal være aktive HV-soldater fra styrkestrukturen. Minimum 50% av Landsstyrets medlemmer skal være aktive HV-soldater fra styrkestrukturen.

§15 Landsstyrets oppgaver Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Landsstyret forestår den daglig drift av Heimevernssamfunnet, utarbeider og legger fram årsrapport og forslag til årsplan for Landsmøtet. • Kaller inn til Landsmøtet • Kaller inn til Ledermøtet • Følge opp fagfora og arbeidsgrupper • Forestår etablerering av lokale foreninger. • Landsstyret kan ved behov etablere sekretariat og delegere nødvendig myndighet og tildele oppgaver.

Kapittel VII - Lokale avdelinger

§16 Lokale foreninger Lokale foreninger utgjør selvstendige enheter som fastsetter sine vedtekter. Likevel skal intensjonen i denne lov etterleves og formålsparagrafen være i samsvar med §2 i denne lov. For å registreres som lokal forening i Heimevernssamfunnet kreves minimum 10 betalende medlemmer og et valgt styre. Minimum 3/4 av styrets medlemmer skal være aktive HV-soldater fra styrkestrukturen. Foreningen skal følge Landsmøtets vedtak og arbeidsprogrammer. Styrets ansvar er å innrapportere årsberetning og regnskap så snart disse foreligger, og senest to (2) uker før Landsmøtet. Kontingentandelen fastsettes av landsmøte og utbetales når årsberetning og regnskap fra en lokalforening er sendt inn til Landsstyret. Dersom en lokal forening besluttes nedlagt, eller ikke lengre tilfredsstiller kravene gitt i denne lov, bør Landsstyret medvirke til at foreningen slås sammen med en annen lokalforening.

Kapittel VIII - Sekretariat

§17 Sekretariat Landsstyret kan etablere sekretariat for å ta seg av daglig drift av Heimevernssamfunnet. Sekretariatet arbeider etter retningslinjer bestemt av Landsstyret og arbeidsprogram vedtatt av Landsmøtet.

Kapittel IX - Fagfora og arbeidsgrupper

§18 Fagfora Fagfora og arbeidsgrupper etableres kan av Landsstyret som beskriver gruppens intensjon, retningslinjer og utpeker leder. Gruppen organiserer seg ellers på egenhånd. Fagforaenes formål er å bidra til engasjement, samle ildsjeler med likt interesseområde og bidra til gjennomslag for forslag og endringer.

Kapittel X - Ledermøtet

§19 Ledermøtets sammensetning Lederne i de lokale foreningene og Landsstyrets medlemmer trer sammen digitalt hvert år. Landsstyret kaller inn til ledersamling.

§20 Ledermøtets oppgaver Bidra til at Landsmøtets vedtak blir gjennomført. Gjennomgå og drøfte saker fremmet av de lokale foreningene og Landsstyret, eller saker Landsmøtet har bestemt drøftet på Ledermøtet. Være et forum for utveksling av idéer, erfaringer og samarbeid om tiltak på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Kapittel XI - Komiteer

§21 Valgkomite Valgkomitéen består av leder og to medlemmer med to varamedlemmer som alle skal være aktive eller tidligere HV-soldater og velges av Landsmøtet. Valgkomitéen skal: Fremlegge innstilling for valg av tillitsvalgte til landsmøtet.

§22 Kontrollkomite Kontrollkomitéen består av leder, to (2) medlemmer og to (2) varamedlemmer. Den velges av og rapporterer til landsmøtet. Komitéen skal: Kontrollere at Landsstyret (og eventuelt sekretariatet) leder foreningen i samsvar med Heimevernssamfunnets lov, budsjett, vedtak og arbeidsprogram for perioden.

§23 Anerkjennelseskomité Anerkjennelseskomitéen består av leder, to (2) medlemmer og to (2) varamedlemmer og skal i iht egen instruks fremme forslag til Landsstyret om: kandidater til æresmedlemskap kandidater til Heimevernssamfunnets hederstegn anerkjennelse av akademisk arbeid

Kapittel XII - Om loven

§24 Endring av loven Forslag om endring av denne lov må sendes Landsstyret før Landsmøtet. De innkomne forslag bekjentgjøres sammen med innkalling til Landsmøtet. Landsmøtet avgjør om forslagene skal behandles eller ikke, og om saken avgjøres på årets eller neste års Landsmøte. Dersom Landsmøtet vedtar at endringen skal behandles på årets Landsmøte, må dette være enstemmig. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme. For at forslag til endring av loven skal anses som vedtatt, kreves at forslaget støttes av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§25 Tolkning av loven Tolking av denne loven tilligger Landsstyret, som i tvilstilfeller kan forelegge spørsmålet på et landsmøte.

§26 Eksklusjon Dersom medlemmer opptrer i strid med Heimevernssamfunnets formål eller verdier jfr §2, kan medlemmene ekskluderes fra foreningen. Landsstyret fatter vedtak om eksklusjon. Vedtak krever minimum 2/3 flertall fra et beslutningsdyktig styre.

§27 Oppløsning av Heimevernssamfunnet For vedtak om oppløsning av Heimevernssamfunnet kreves at 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for det. I så tilfelle realiseres foreningens eiendeler som overføres til Landsrådets støttefond.